พบ 14 ชุดข้อมูล

กรองผลลัพธ์
 • ข้อมูลโครงการนวัตกรรม 122 recent views

  ข้อมูลโครงการนวัตกรรมที่เกิดขึ้นภายใต้การดำเนินการของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
  NIA 31 มกราคม 2566
 • ข้อมูลวิสาหกิจเริ่มต้น (Startups) 17 recent views

  รายการแสดงข้อมูลของโครงการที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจเริ่มต้น (startups) ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
  NIA 31 มกราคม 2566
 • ข้อมูลพื้นที่ทำงาน Coworking 13 recent views

  รายการแสดงข้อมูลพื้นที่ทำงานแบบ Coworking ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านวิสาหกิจชุมชนของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
  NIA 31 มกราคม 2566
 • ข้อมูลโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจเริ่มต้น (Accelerators) 7 recent views

  รายการแสดงข้อมูลของโครงการที่เกี่ยวข้องกับโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจเริ่มต้นที่ดำเนินการกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
  NIA 31 มกราคม 2566
 • ข้อมูลระดับการเติบโตของวิสาหกิจเริ่มต้น (Stage) 10 recent views

  รายการแสดงข้อมูลระดับการเติบโตของวิสาหกิจเริ่มต้น (Stage) ที่ดำเนินการและมีรายชื่อปรากฏภายในโครงการของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
  NIA 31 มกราคม 2566
 • ข้อมูลระดับเงินลงทุน (Funding) 16 recent views

  รายการแสดงข้อมูลระดับเงินลงทุน (Funding) ที่ปรากฏภายในโครงการของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
  NIA 31 มกราคม 2566
 • ข้อมูล Social Network ของผู้ที่เกี่ยวข้อง 9 recent views

  รายการแสดงข้อมูลเกี่ยวเนื่องด้าน social network ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานวิสาหกิจที่ดำเนินการร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
  NIA 31 มกราคม 2566
 • ข้อมูลธุรกิจตามภูมิภาค 14 recent views

  รายการแสดงข้อมูลธุรกิจตามภูมิภาค ที่ปรากฏภายในโครงการของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
  NIA 31 มกราคม 2566
 • ข้อมูลผู้ประกอบการ 144 recent views

  ข้อมูลผู้ประกอบการที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการขอทุน
  NIA 31 มกราคม 2566
 • ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ/มหาวิทยาลัย (Universities/Government) 13 recent views

  รายการแสดงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐหรือมหาวิทยาลัยที่ดำเนินการและมีรายชื่อปรากฏภายในโครงการของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
  NIA 31 มกราคม 2566
 • ข้อมูลนักลงทุน (Investors) 16 recent views

  รายการแสดงข้อมูลของนักลงทุน(Investors) ที่ดำเนินการภายใต้การบริหารจัดการโครงการร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
  NIA 31 มกราคม 2566
 • ข้อมูลบริษัท (Corporate) 4 recent views

  รายการแสดงข้อมูลของบริษัท(Coporate) ที่ดำเนินการและมีรายชื่อปรากฏภายในโครงการของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
  NIA 31 มกราคม 2566
 • ข้อมูลประเภทอุตสาหกรรมเป้าหมาย 9 recent views

  รายการแสดงข้อมูลของประเภทอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ดำเนินการและมีรายชื่อปรากฏภายในโครงการของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
  NIA 31 มกราคม 2566
 • ข้อมูลหน่วยงาน,บริษัท 146 recent views

  ข้อมูลบริษัท ห้างร้าน ที่เข้าร่วมขอทุนและดำเนินการกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อแสดงรายชื่อบริษัทที่ดำเนินการขอทุนและร่วมสร้างนวัตกรรมที่เกิดขึ้นทั้งหมด...
  NIA 30 มกราคม 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).