ข้อมูลวิสาหกิจเริ่มต้น (Startups)

รายการแสดงข้อมูลของโครงการที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจเริ่มต้น (startups) ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม
* อีเมลผู้ติดต่อ [email protected]
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ครึ่งปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา ระบบสารสนเทศของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • XLS/XLSX
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล เข้าถึงและใช้งานได้ผ่านเว็บไซต์ที่สำนักงานได้ให้ไว้ ณ opendata.nia.or.th ตามกรอบสัญญาอนุญาต
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ หน่วยงานเอกชน
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล บริษัท/ห้างร้าน/สถานประกอบการ
URL https://ecosystem.startupthailand.org/
ภาษาที่ใช้
  • ไทย
  • อังกฤษ
วันที่เริ่มต้นสร้าง 1 มกราคม 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 1 พฤษภาคม 2565
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ไม่ใช่
สร้างโดย Gravatar topcdo
สร้างในระบบเมื่อ 26 พฤษภาคม 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 21 กรกฎาคม 2567